');

Electro Ride

3d enviroment design

Projekt i wykonanie środowiska, modeli 3d. Strona Steam.

3d enviroment design, graphics. Work in progress.

 

ELECTRO RIDE

Typ projektu: Projekt i wykonanie środowiska, modele 3d.

Request: 3d enviroment

Zamawiający: Sylwester Osik

Client: Sylwester Osik

Wykonano w: 2018 – work in progress